„Rád by som sa ti, láskavý čitateľ, v úvode krátko prihovoril,“ týmito slovami začína Juraj Papánek, historik, šľachtic, učenec, katolícky kňaz a rodák z Kuklova svoju knihu Historia gentis slavae z roku 1780. Na kompletný preklad čakala kniha viac než 238 rokov. Publikácia vychádza v edičnom rade starých latinských tlačí a textov vydavateľstva Perfekt ako 3. v poradí. Okrem úplného prekladu obsahuje aj latinské faksimile.

Historia gentis slavae predstavuje prvé známe syntetické dielo o našej minulosti. Hoci dnes vieme, že Papánek nebol úplne prvým, kto sa rozhodol zmapovať našu históriu, diela jeho predchodcov sa do dnešných dní nezachovali. Preklad Kataríny Karabovej rešpektuje pôvodný Papánkov text a prináša jeho pohľad na historický vývoj Slovanov i Slovákov. Obsahuje zoznam kráľov slovanského národa a činy slovenských kráľov, opisuje prvopočiatky Slovanov a ich dialekt, zvyky, pohanstvo i kresťanstvo. Dopĺňa ho bohatý poznámkový aparát, ktorý dnešnému čitateľovi objasňuje niektoré menej známe pojmy, uvádza biografické a bibliografické údaje osôb, ktoré autor vo svojom diele spomína.

Atis_2019